HomeDisclaimer

Juridische informatie / Disclaimer

 

1. Doel
De homepage van de ATS-Tanner Group evenals de inlichtingen die hier verstrekt en als referentie gebruikt worden, dienen uitsluitend ter informatie.

2. Auteursrecht
Elke weergave, overdracht of elk ander gebruik van de informatie op deze homepage is verboden. Een eventueel verzoek om toestemming voor het doorgeven van de homepage-informaties moet aan de ATS-Tanner Group Site Webmaster op info@ats-tanner.com worden gericht.

3. Vrijwaring
De ATS-Tanner Group doet moeite om juiste en geactualiseerde inlichtingen op zijn homepage aan te bieden. De ATS-Tanner Group geeft evenwel geen garanties of toezeggingen m.b.t. juistheid, volledigheid, deugdelijkheid etc. van de inlichtingen die op de homepage verstrekt en als referentie gebruikt worden. De toegang tot en het gebruik van de homepage evenals van de inlichtingen die erin verstrekt en als referentie gebruikt worden, vindt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de gebruiker plaats. Noch de ATS-Tanner Group noch andere personen of ondernemingen die betrokken zijn bij de vervaardiging, de informatie-invoer of het doorgeven van informaties van deze homepage resp. van andere homepages die op deze homepage als referentie worden gebruikt, zijn in welke vorm dan ook aansprakelijk voor schade in verband met de toegang, het gebruik alsmede eventuele storingen bij het gebruik of met vergissingen of nalatigheden m.b.t. de inhoud van de homepages.

Bovendien is de ATS-Tanner Group niet verantwoordelijk voor eventuele inadequate, nutteloze of nadelige investeringen, uitgaven of transacties met verlies in verband met de toegang, het gebruik of eventuele storingen bij het gebruik van de homepage.

4. Voorbehoud
De informaties op deze homepage dienen niet als bindend aanbod te worden beschouwd noch bevatten zij adviezen of aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de producten en diensten van de ATS-Tanner Group.

5. Gegevensbescherming
Voor zover op de sites van de ATS-Tanner Group persoonsspecifieke gegevens (bijvoorbeeld namen, adressen of e-mailadressen) worden opgenomen, vindt dit zo veel mogelijk altijd op vrijwillige basis plaats. Het gebruik van de aanbiedingen en diensten is, zoveel mogelijk, steeds zonder opgave van persoonsspecifieke gegevens mogelijk.

Wij maken erop attent dat de gegevenstransmissie via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Tegen het gebruik door derden van in het kader van de plicht tot impressum openbaar gemaakte contactgegevens voor het versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's behouden zich ingeval van een ongevraagd toesturen van reclame-informaties, bijv. door spam-mails, uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen.

6. Wijzigingen
De ATS-Tanner Group behoudt zich het recht voor op elk gewenst tijdstip, om welke reden en op welke wijze dan ook, de inhoud van deze homepage zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, speciaal ook de erin genoemde uitrustingen, producten, specificaties, prijzen en/of beschikbaarheid.

De ATS-Tanner Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige gevolgen die uit zulke wijzigingen ontstaan.

7. Algemene handelsvoorwaarden
Voor alle leveringen of diensten door de ATS-Tanner Group of zijn dochtermaatschappijen gelden de Algemene handelsvoorwaarden in de geldige versie.

8. Toepasselijk recht
Op inhoud en gebruik van deze homepage is in elk opzicht het Zwitserse recht van toepassing.