Home

ATS-Tanner Banding Systems AG privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring lichten wij, ATS-Tanner Banding Systems AG, toe hoe wij persoonsgegevens verzamelen en bewerken. Dit is echter geen allesomvattende beschrijving. Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die betrekking heeft op een bepaalde of te bepalen persoon.

"ats-tanner.com" is de website van ATS-Tanner Banding Systems AG, Poststrasse 30, CH-6300 Zug, Zwitserland, een internationale onderneming met dochtermaatschappijen in Duitsland, Frankrijk, Canada, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en met klanten over de hele wereld.

De op ats-tanner.com aanwezige offertes zijn uitsluitend aan ondernemingen gericht.

Voor zover door ons persoonsgegevens (bijvoorbeeld, naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, vindt dit waar mogelijk steeds op vrijwillige basis plaats. De gebruikmaking van de offertes en diensten is, voor zover mogelijk, steeds zonder vermelding van persoonsgegevens mogelijk.

Wij wijzen erop dat zich bij de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) beveiligingslekken kunnen voordoen. Volledige bescherming van de gegevens tegen onbevoegde toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijkheid voor de gegevensbewerking en aanspreekpunt:

ATS-Tanner Banding Systems AG
Poststrasse 30
CH-6300 Zug
Telefoon +41 41 710 06 03
E-mail: marketing@ats-tanner.ch

 

1 Omgang met ontvangen gegevens:
Alle ontvangen gegevens worden volgens de principes van de Zwitserse wet op de gegevensbescherming, voor zover toepasbaar volgens de Europese algemene verordening gegevensbescherming alsmede volgens de uitvoeringen in deze privacyverklaring bewerkt. Ze worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en niet doorgegeven aan derden, behalve aan verwerkers van ordergegevens.

Indien er gegevens aan ordergegevensverwerkers worden doorgegeven, vindt dit plaats op basis van een ordergegevensverwerkingscontract waarin de geheimhouding en het niet doorgeven van de gegevens zijn opgenomen, en uitsluitend in landen waarvan het gegevensbeschermingsniveau met het Zwitserse c.q. Europese gegevensbeschermingsniveau overeenkomt of waarmee een Safe-Harbor-overeenkomst bestaat.

Tijdens de gegevensbewerking door ATS-Tanner Banding Systems AG worden technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens tegen gedeeltelijk of volledig verlies, tegen onbevoegde toegang door derden en tegen manipulatie te beveiligen. De met de gegevensbewerking belaste medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en tot de naleving van de richtlijnen volgens de privacywet.

 

2 Omvang en beschrijving van de gegevensverwerking

2.1. Bij het bezoek aan de website
Bij een bezoek aan ats-tanner.com worden standaard algemene gegevens verzameld, die voor iedere toegang in server-logbestanden worden opgeslagen. Dit is noodzakelijk om de functionaliteit van deze website in stand te houden.

Verder gebruikt ATS-Tanner Banding Systems AG bepaalde diensten en plugins, die de reikwijdtemeting alsmede de optimalisering van de inhoud en van het aanbod van de website mogelijk maken. ATS-Tanner Banding Systems AG beschikt dienaangaande over een gerechtvaardigd belang bij de bewerking van de daarbij geregistreerde persoonsgegevens. De gebruikte diensten en plugins zijn vermeld onder cijfer 3.

2.2. Bij gebruik van de zoekfunctie
De zoekfunctie op ats-tanner.com gebruikt Bing Custom Search, een internet-zoekmachine van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, V.S.).

De ingevoerde zoekterm wordt aan een server van Microsoft in de V.S. gestuurd en gebruikt om de ats-tanner.com-website te doorzoeken en een zoekresultaat weer te geven.

Nadere informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Microsoft vindt u op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

2.3. Bij gebruik van het contactformulier en aanvragen via e-mail
Bij de invoer en overdracht van gegevens via het contactformulier geeft u toestemming voor de bewerking van de door u ingevoerde gegevens en de beantwoording van uw aanvraag door ATS-Tanner Banding Systems AG. U kunt uw toestemming op ieder willekeurig moment herroepen via een e-mail aan marketing@ats-tanner.ch.

Het contactformulier genereert een e-mail naar ATS-Tanner Banding Systems AG. E-mails worden via een shared-exchange-dienst naar Zwitserland verzonden. De afzonderlijke dochtermaatschappijen hebben toegang tot deze shared-exchange-dienst.

2.4. Bij registratie voor de nieuwsbriefverzending
De nieuwsbrief wordt 4 keer per jaar in de talen Duits en Engels verzonden.

Bij de registratie voor de nieuwsbriefverzending geeft u toestemming voor de verwerking van de door u ingevoerde gegevens door ATS-Tanner Banding Systems AG, om meer informatie van ATS-Tanner Banding Systems AG te ontvangen. U kunt uw toestemming op ieder willekeurig moment herroepen via de afmeldlink in iedere nieuwsbrief of via een e-mail aan marketing@ats-tanner.ch.

Voor de nieuwsbriefverzending wordt gebruik gemaakt van Evalanche (via scnem2.com), een marketing-automation-software van SC-Networks (SC-Networks GmbH, Enzianstrasse 2, D-82319 Starnberg, Duitsland). De onderneming is sinds 2011 TÜV-gecertificeerd voor gegevensbescherming en softwarekwaliteit, alsmede gecertificeerd voor gegevensbescherming en -beveiliging in het kader van ISO 27001.

2.5 In het kader van zakelijke contacten
Verder bewerken wij uw persoonsgegevens, die wij in het kader van ons zakelijke contact met onze klanten en andere zakelijke partners van deze en andere erbij betrokken personen ontvangen.

Voor zover toegestaan, halen wij ook uit publiek toegankelijke bronnen (bijv. executieregisters, eigendomsregisters, handelsregisters, media, internet) bepaalde gegevens, bijv. in het kader van een sollicitatie. Naast uw eigen gegevens, die u ons rechtstreeks verstrekt, zijn het persoonsgegevens die wij van derden (bijv. autoriteiten, zakelijke partners, werkgevers) over u ontvangen, met name informatie uit publieke registers, informatie die wij in verband met officiële en juridische procedures ontvangen, informatie in verband met uw beroepsfuncties en -activiteiten (om bijv. met uw hulp transacties met uw werkgever te kunnen afsluiten en afhandelen), informatie over uzelf in correspondentie en besprekingen met derden, informatie over u die ons wordt gegeven door personen uit uw omgeving (bijv. familie, consulenten, juridische vertegenwoordigers, werkgevers), zodat wij contracten met u of met uw tussenkomst kunnen afsluiten of afhandelen (bijv. referenties, volmachten, loonadministratie), uw adres en evt. interesses en andere sociodemografische gegevens (voor marketing).

 

3.  Doel en wettelijke basis van de gegevensverwerking

3.1. Voor de nakoming van contractuele verplichtingen
De verwerking van gegevens vindt plaats in het kader van de uitvoering van onze contracten met onze klanten of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek plaatsvinden. De doelstellingen van de gegevensverwerking zijn op de eerste plaats afhankelijk van de door ons geleverde dienst. De zo verzamelde persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de volledige afhandeling van onze diensten, met inbegrip van eventuele latere gevallen van garantie, technische administratie etc.

De verdere details over de gegevensverwerkingsdoeleinden kunt u vinden in de relevante contractdocumentatie en algemene voorwaarden.

3.2. In het kader van de belangenafweging
Voor zover noodzakelijk en toegestaan verwerken wij uw gegevens niet alleen voor de daadwerkelijke nakoming van het contract, maar ook ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van onszelf of derden. Voorbeelden:

  • Raadpleging van en gegevensuitwisseling met informatiebureaus en andere derden (bijv. executieregister, voormalige werkgevers)
  • Controle en optimalisering van procedures voor de behoefteanalyse ten behoeve van de directe benadering van de klant alsmede verzameling van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen ten behoeve van de acquisitie van klanten
  • Reclame en marketing (met inbegrip van het organiseren van evenementen) zoals markt- en opinieonderzoek
  • Indiening van rechtsvorderingen en verdediging bij juridische geschillen.
  • Het waarborgen van de IT-veiligheid en van de IT-bedrijfsvoering.
  • Voorkoming en opheldering van strafbare feiten
  • Maatregelen voor het leiden van bedrijven en de verdere ontwikkeling van diensten en producten alsmede van onze website.
  • Aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen, vennootschappen of delen van vennootschappen en andere transacties m.b.t. het vennootschapsrecht en daaraan gekoppeld de overdracht van persoonsgegevens alsmede maatregelen voor het leiden van bedrijven.

3.3. Op grond van uw toestemming
Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, is deze verwerking op basis van uw toestemming rechtmatig. Een verleende toestemming kan op ieder willekeurig moment – onafhankelijk van het tijdstip waarop deze is verleend – worden herroepen. Met de herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de tot aan het moment van herroeping verwerkte gegevens niet aangetast.

3.4. Op grond van wettelijke specificaties of in het openbare belang
Bovendien zijn wij als onderneming onderhevig aan diverse juridische verplichtingen in verband waarmee wij uw gegevens moeten bewerken en opslaan.

 

4. Door deze website gebruikte diensten en plugins

4.1. Cookies en telpixels
Deze website gebruikt deels cookies en telpixels, ook van derde aanbieders. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer van de bezoekers worden opgeslagen en die ertoe dienen het aanbod van ATS-Tanner Banding Systems AG gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies worden ook gebruikt voor reclamedoeleinden met remarketing.

Telpixels (ook web beacons genoemd) zijn onzichtbare grafieken die in een website worden geïntegreerd om informatie te analyseren, zoals bijvoorbeeld het aantal kliks op deze website of het verkeer op deze website.

Bezoekers kunnen de instellingen in hun browser zo aanpassen dat ze bij het genereren van cookies worden geïnformeerd en cookies alleen incidenteel of in bepaalde gevallen toestaan of cookies volledig deactiveren, of dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen afzonderlijke functies van deze website beperkt zijn.

4.2. Google Tag Manager
Deze website gebruikt Google Tag Manager van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), een cookieloos domein dat geen persoonsgegevens registreert. Door middel van dit tool kunnen „website-tags“ geïmplementeerd en via een interface beheerd worden. Tags zijn kleine code-elementen op de website, die er onder andere toe dienen om verkeer en bezoekersgedrag te meten en de website te testen en te optimaliseren. Door het gebruik van de Google Tag Manager kan ATS-Tanner Banding Systems AG geautomatiseerd volgen op welke button, link of gepersonaliseerde afbeelding bezoekers actief geklikt hebben, en kan daarmee vastleggen welke inhoud van de website voor u bijzonder interessant is.

De tool zorgt bovendien voor het activeren van andere tags, die ook op hun beurt om bepaalde redenen gegevens registreren.  Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als bezoekers op domein- of cookieniveau een deactivering hebben uitgevoerd, blijft deze gehandhaafd voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

4.3. Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) die met cookies werkt. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer van de bezoekers worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Het is mogelijk dat Google deze informatie aan derden doorgeeft, als hij wettelijk daartoe verplicht is of indien derden opdracht krijgen van Google om deze gegevensbewerking uit te voeren. Google voegt daarbij echter geen IP-adressen samen met andere door u opgeslagen gegevens.

Op de website ats-tanner.com is de IP-anonimisering geactiveerd, waarmee het IP-adres van de bezoekers van Google vóór verzending naar de VS wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en pas daar ingekort. In opdracht van ATS-Tanner Banding Systems AG zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om over de website-activiteiten te rapporteren en om andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan ATS-Tanner Banding Systems AG te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door de browser van de bezoekers doorgezonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De bezoekers kunnen het opslaan van de cookies voorkomen door de instelling van de browsersoftware aan te passen; dit kan in bepaalde omstandigheden de functionaliteit van de website ongunstig beïnvloeden. Het verwijderen van permanente cookies na een bezoek aan de website heeft geen nadelige gevolgen.

Bezoekers kunnen de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan hun gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. hun IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Nadere informatie over de privacybepalingen van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

4.4. Google Maps
De website van ATS-Tanner Banding Systems AG gebruikt de kaartendienst Google Maps alsmede Google Street View van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk de IP-adressen van de bezoekers op te slaan. Deze informatie wordt aan een server van Google in de V.S. doorgezonden en daar opgeslagen. Google gebruikt de zo verkregen informatie onder andere voor de optimalisering van Google Maps en Google Street View (bijv. herkenning van huisnummers en straatnamen).

Nadere informatie over de privacybepalingen van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

4.5. Facebook-Pixel
Deze website gebruikt sociale media-plugins en telpixels van Facebook (Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS).

De plugins kunnen worden herkend aan de desbetreffende symbolen. Bij het bezoek aan onze website bouwt de browser van de bezoeker een rechtstreekse verbinding op met de servers van Facebook. Bij het klikken op een sociaal media-symbool wordt persoonsinformatie aan de desbetreffende aanbieder doorgezonden en bij deze opgeslagen. Details over de omgang met persoonlijke gegevens en de bescherming van de privacy kunt u vinden in de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van persoonlijke gegevens.

Met telpixels kan het gedrag van de websitebezoekers worden vervolgd nadat deze door een klik op een advertentie op Facebooknaar de website van de aanbieder zijn doorgestuurd. Daardoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige reclameboodschappen worden geoptimaliseerd.

Daarnaast worden afzonderlijke Facebook-bijdragen in de website van ATS-Tanner Banding Systems AG opgenomen.

De verzamelde gegevens zijn voor ATS-Tanner Banding Systems AG anoniem. Gevolgtrekkingen m.b.t. de identiteit van de gebruikers zijn niet mogelijk. De gegevens worden echter aan Facebook doorgezonden en door Facebook opgeslagen en bewerkt, zodat een koppeling aan het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor het doorgeven van advertenties.

Als de bezoekers van de website van ATS-Tanner Banding Systems AG niet willen dat Facebook tijdens het bezoek gegevens over hen verzamelt, moet u vóór uw bezoek bij Facebook uitloggen.

Nadere informatie over de privacybepalingen van Facebook vindt u op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy

4.6. LinkedIn Website Retargeting
Deze website gebruikt LinkedIn Website Retargeting van LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS / LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland), waardoor gebruikers die onze website reeds hebben bezocht en hun interesse hebben getoond voor het aanbod, door doelgerichte reclame op de pagina’s van LinkedIn en het partnernetwerk daarvan opnieuw worden benaderd. De activering van de reclame vindt plaats door het gebruik van cookies. Met behulp van de cookies kan het gebruikersgedrag bij het bezoek van de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor doelgerichte productadviezen en reclame op basis van interesses.

Bezoekers kunnen voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan hun gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. hun IP-adres) door LinkedIn worden geregistreerd door de door LinkedIn voor marketing-doeleinden gegenereerde cookie hier te deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=

Nadere informatie over de privacybepalingen van LinkedIn vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.7. YouTube
Deze website maakt gebruik van plugins van YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS). Als u een van onze met een YouTube-plugin uitgeruste pagina’s bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

In uw YouTube-account aangemelde bezoekers maken het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kan worden voorkomen door uit te loggen uit de YouTube-account.

Nadere informatie over de privacybepalingen van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

4.8. Use of SalesViewer® technology
This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.

 

5. Rechten van betrokken personen
De privacywetgeving garandeert betrokken personen verschillende rechten t.a.v. de over u aanwezige gegevens. Daarvoor en voor overige vragen over de gegevensbescherming kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze beveiligingsdeskundige:

ATS-Tanner Banding Systems AG
Gegevensbescherming
Serge Tanner
Poststrasse 30
6300 Zug
E-mail: marketing@ats-tanner.ch

Recht van inzage: U hebt te allen tijde het recht om informatie te vragen over persoonsgegevens die door ons over u worden opgeslagen. De informatie wordt in principe kosteloos verstrekt (art. 15 AVG).

Recht op rectificatie: U hebt het recht om de rectificatie en vervollediging te eisen van onjuiste resp. onvolledige persoonsgegevens die u betreffen (art. 16 AVG).

Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om een beperking van de gegevensverwerking te eisen en/of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (art. 18 AVG).

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid): U hebt het recht om de verwijdering van persoonsgegevens te eisen indien de gegevens voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn niet meer noodzakelijk zijn, indien u uw toestemming herroept of indien de gegevensverwerking niet is gebaseerd op een juridische verplichting, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of een andere rechtvaardigingsgrond conform art. 6 AVG plaatsvindt. De wettelijke basis vormt art. 17 AVG.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u betreffen van ons te eisen (recht op gegevensportabiliteit) c.q. het doorgeven van uw gegevens aan een door u aangeduide derde persoon te eisen (art. 20 AVG).

Recht van bezwaar: U hebt op basis van art. 21 AVG het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing of profilering in verband met direct marketing. Verder hebt u het recht om vanwege bijzondere redenen bezwaar te maken tegen de bewerking van gegevens die wij verzamelen op basis van art. 6 lid 1 sub e (publiek belang) of sub f (legitiem belang). Indien u een belang doet gelden dat in het specifieke geval boven onze legitieme belangen prevaleert, zullen wij uw gegevens niet meer verwerken.

Recht op herroeping van de toestemming volgens de privacywet: U hebt op basis van art. 7 lid 3 AVG het recht om een verstrekte toestemming voor de gegevensverwerking op ieder willekeurig moment te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens voorafgaand aan het moment van de herroeping wordt daardoor niet aangetast.

Geautomatiseerde beslissing in het specifieke geval inclusief profilering: Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

Recht op beroep bij een toezichthoudende instantie: U hebt een recht op beroep bij een competente toezichthoudende instantie in de EU. In Nederland kunt u zich met uw verzoek richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Slotbepalingen
ATS-Tanner Banding Systems AG behoudt zich voor om de inhoud van de website en deze privacyverklaring op ieder willekeurig moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om de bepalingen bij een nieuw bezoek op updates te controleren.

Deze privacyverklaring is het laatst op 19 november 2019 bijgewerkt.